Obchodné právo a právo obchodných spoločnostíNajmä:

  • založenie, zmena, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť)
  • poradenstvo o založení ako aj zrušení a likvidácii družstva
  • vyhotovovanie obchodných zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku, zmluva o uložení veci, zmluva o skladovaní, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o prevádzke dopravného prostriedku, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve, nepomenované zmluvy)
  • posudzovanie návrhov obchodných zmlúv vyhotovených v zmysle Obchodného zákonníka SR
  • zabezpečenie záväzkov (napr. záložným právom, uznaním záväzku a ďalšie)
  • návrh na konkurz a vyrovnanie, resp. konanie v konkurzných veciach