Občianske právoNajmä problémy týkajúce sa:

  • vlastníckeho práva alebo spoluvlastníctva
  • zodpovednosti za škodu
  • nárokov z bezdôvodného obohatenia
  • dedičského práva
  • vyhotovenia občiansko-právnych zmlúv (kúpna a zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, resp. výpožičke, zmluva o nájme bytu, resp. nebytových priestorov, o podnájme, zmluva o záložnom práve, dohody o zriadení vecného bremena a ďalšie zmluvy včítane nepomenovaných)