Pracovné právoNajmä:

  • vznik, zmena a zánik pracovného pomeru, včítane posúdenia prípadnej neplatnosti skončenia pracovného pomeru
  • nároky vyplývajúceho z pracovného pomeru
  • otázky týkajúce sa mzdy, náhrady mzdy a náhrady výdavkov
  • otázky náhrady škody – zodpovednosti za škodu
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru