Správne a priestupkové právoNajmä konanie pred:

  • katastrálnym úradom (vo veci výpisov z katastra nehnuteľnost –KN-, zápisov a vkladov do KN)
  • stavebným úradom (oznamovacia povinnosť, povoľovacie konania, konanie o vyvlastnenie)
  • živnostenským orgánom (o vydanie živnostenského oprávnenia, koncesie, výpisov)
  • priestupkovým orgánom
  • matrikou
  • odborom pôdohospodárstva a lesného hospodárstva a ďaľšími orgánmi