Vypracovanie návrhov a podaní na súd
a iné orgányNapríklad (a najmä):

  • návrh na zápis, zmenu alebo výmaz obchodnej spoločnosti v obchodnom a živnostenskom registri
  • návrh na zápis, zmenu alebo vklad listiny do katastra nehnuteľností
  • návrh na vydanie platobného rozkazu
  • žaloby v občiansko-právnom konaní
  • žaloby v obchodnom konaní
  • návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
  • návrh na začatie exekučného konania
  • oznámenie o spáchaní priestupku
  • a ďalšie